Τι προβλέπει το προσχέδιο νόμου για τη λειτουργία της ΑΜΚΕ «Μάτι Ξανά»

Λεπτομέρειες αναφορικά με το καταστατικό λειτουργίας της υπό σύσταση Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Μάτι Ξανά», περιλαμβάνει το προσχέδιο νόμου που δόθηκε σε αντιπροσωπεία των πυρόπληκτων κατοίκων της Ανατολικής Αττικής και συζητήθηκε στο πλαίσιο συνάντησης που είχαν στο υπουργείο Εσωτερικών με εκπροσώπους της κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος) την Πέμπτη 8 Αυγούστου.

Το εν λόγω προσχέδιο νόμου, το οποίο έχει στη διάθεσή του το Παρατηρητήριο για το Μάτι, αφορά στην κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε στις 24 Ιουλίου 2019 με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και περιελάμβανε τη «Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018.».

Συγκεκριμένα για την ΑΜΚΕ «Μάτι Ξανά» το προσχέδιο νόμου αναφέρει τα εξής:

 • Συστήνεται σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου δεύτερου της από 24.07.2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (…) αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Μάτι ξανά» (εφεξής η «Εταιρεία»), με έδρα το Δήμο […………] και το δημόσιο κατάστημα του Υπουργείου [……………..] (οδός …………). Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Εταιρείας, μπορεί να ιδρύεται υποκατάστημα ή γραφείο της, που στεγάζεται σε δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου ή Μαραθώνος, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.
 • Η Εταιρεία λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, και εποπτεύεται από τον Υπουργό [……………..].
 • Η Εταιρεία επιτρέπεται να αναθέτει τις μελέτες ή τα έργα και να λαμβάνει υπηρεσίες:
  α) Απομάκρυνσης από τα γήπεδα ή τα οικόπεδα των οικοδομικών υλικών που περιέχουν αμίαντο,
  β) Κατεδαφίσεως των κτηρίων που κρίθηκαν με Π.Α.Ε.Ε.Κ επικινδύνως ετοιμόρροπα,
  γ) Προσωρινής αποκατάστασης οδοστρωμάτων,
  δ) Δενδροφύτευσης των κοινόχρηστων χώρων,
  ε) Αποκατάστασης του δικτύου ύδρευσης,
  στ) Υλοτόμησης των καμένων δένδρων και
  ζ) Διενέργειας επαναληπτικών μετρήσεων ποιότητας του αέρα, των υπόγειων υδάτων και του εδάφους, για λογαριασμό και προς όφελος του Δημοσίου, της Περιφέρειας Αττικής, των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Μαραθώνος και των κατοίκων των Δήμων αυτών, χωρίς να δικαιούται για το λόγο αυτό οποιοδήποτε αντάλλαγμα ή αποζημίωση.
 • Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της, η Εταιρεία εξαιρείται από την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α ́ 117), του ν. 4270/2014 (Α ́143) (σ.σ. νόμοι για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και τις Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, αντίστοιχα) και τις διατάξεις για τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για την ανάθεση των έργων ή των υπηρεσιών από την Εταιρεία εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 117 του ν. 4412/2016 (σ.σ. Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού) ανεξάρτητα από την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης.
 • Η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή έμμεσο φόρο, με εξαίρεση τον φόρο προστιθέμενης αξίας και απολαμβάνει γενικά όλων των δικονομικών και άλλων προνομίων και ατελειών του Δημοσίου.
 • Απαγορεύεται η πρόσληψη προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από την Εταιρεία. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών παρέχεται η αναγκαία τεχνική και διοικητική υποστήριξη για τη λειτουργία της Εταιρείας από τις υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή της Περιφέρειας Αττικής ή των Δήμων Ραφήνας- Πικερμίου και Μαραθώνα.
 • Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την οργάνωση και τη λειτουργία της Εταιρείας.

Το καταστατικό

Μεταξύ άλλων το καταστατικό της υπό σύσταση ΑΜΚΕ αναφέρει:

 • Αποκλειστικοί σκοποί της Εταιρείας είναι η προώθηση ή η εισήγηση δράσεων για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την ανάπλαση των περιοχών καθώς και για την προστασία της υγείας και την ασφάλεια των κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018.
 • Μέσα για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας είναι:
  α) Η ανάθεση μελετών ή έργων και η λήψη υπηρεσιών καθώς και η εισήγηση για την ανάθεση αυτών στους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να αποφευχθεί άμεσος κίνδυνος για την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων ή του περιβάλλοντος των πληγεισών περιοχών,
  β) Η μελέτη, καταγραφή, ανάδειξη και προβολή των προβλημάτων των πληγεισών περιοχών και των δημοτών τους, καθώς και η πρόταση σχετικών λύσεων.
  γ) Η μελέτη, καταγραφή και ανάδειξη των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων στην περιοχή, από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018, καθώς και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.
  δ) Η ανάληψη δράσεων και η ενεργοποίηση των πολιτών στην εθελοντική συμμετοχή στις δράσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων στις πληγείσες περιοχές.
  ε) Η αξιολόγηση των υπαρχουσών αναγκών, η υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης κινδύνων και τη διενέργεια δράσεων αποκατάστασης και ανάπλασης των περιοχών αυτών, οι οποίες τίθενται υπόψη των αρμόδιων δημοσίων φορέων για άμεση υλοποίηση.
  στ) Η ενημέρωση των πολιτών και των αρμοδίων φορέων σχετικά με υφιστάμενα προβλήματα των πληγεισών περιοχών και των μονίμων ή μη κατοίκων τους.
 • Ως διάρκεια λειτουργίας της ΑΜΚΕ «Μάτι Ξανά» ορίζεται το ένα έτος και μπορεί να παραταθεί για ακόμη ένα έτος, εφόσον κριθεί αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού της.

Το διοικητικό συμβούλιο

Σύμφωνα με το προσχέδιο νόμου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΜΚΕ μετέχουν:

α) ……. μέλη, κατά προτίμηση με ανάλογη κοινωνική και πολιτιστική δράση ή με γνώσεις συναφείς με τους σκοπούς εταιρείας, τα οποία υποδεικνύονται από το Σωματείο………. β) ένας Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γ) ένας Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ή Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονομικών, δ) ένας Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ή Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ε) ένας Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ή Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στ) ένας Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ή Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Υπουργείου, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, ζ) ένα μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε η) ένας εκπρόσωπος του Δήμου Μαραθώνα, ο οποίος υποδεικνύεται από το Δήμαρχο του οικείου Δήμου, θ) ένας εκπρόσωπος του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, ο οποίος υποδεικνύεται από το Δήμαρχο του οικείου Δήμου και ι) ένας εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής, προερχόμενος από τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Περιφερειάρχη και του Αντιπεριφερειάρχη, ως Πρόεδρος, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Περιφερειάρχη Αττικής.

Οι πόροι

Οι πόροι της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Μάτι Ξανά» προέρχονται:

α) Από τον με αριθμό 23/2341195169 (IBAN GR4601000230000002341195169) Ειδικό Λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος, που συστήθηκε με την υπαριθμ. οικ. 2/57679/ΔΛΓΚ /25.07.2018 (Β ́ 3014) κ.υ.α., όπως τροποποιήθηκε από την ΑΥΟ οικ. 2/60545/ΔΛΓΚ/10.08.2018 (Β 3394).
β) Από τον Τακτικό και Αναπτυξιακό Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής.
γ) Από τόκους από τις καταθέσεις της Εταιρείας στις Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς.
δ) Από χορηγίες, δωρεές, κληροδοσίες και κληρονομιές και τα εισοδήματα που προέρχονται από αυτές.
ε) Από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή.

Η οικονομική διαχείριση της Εταιρείας υπόκειται σε ετήσιο έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται για τον σκοπό αυτόν, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Ο ειδικός λογαριασμός στην ΤτΕ

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη ΚΥΑ του 2018 για τη σύσταση ειδικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για την αρωγή πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, όργανο διαχείρισης του συγκεκριμένου λογαριασμού (στον οποίο βρίσκονται πλέον 31 εκατ. ευρώ), είναι τριμελής Επιτροπή, υπό τον Πρόεδρο της Βουλής, και η οποία έχει επίσης ως μέλη, τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και τον Υπουργό Οικονομικών. Αρμόδιο όργανο κίνησης του λογαριασμού έχει οριστεί ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος ενεργεί, μέσω των εντεταλμένων οργάνων του, κάθε είδους πληρωμές μετά από σχετική εντολή της Επιτροπής.

Με βάση την προσθήκη που γίνεται με το προσχέδιο νόμου που δόθηκε στους κατοίκους την Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019, η τριμελής Επιτροπή εκτός από τις δράσεις και τις αντίστοιχες δαπάνες που προτείνουν τα Υπουργεία και οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, θα εγκρίνει και αυτές που θα προτείνει η ΑΜΚΕ “Μάτι Ξανά”.

Τέλος, στο προσχέδιο νόμου διευκρινίζεται ότι:

“Για την έγκριση των δράσεων και των αντίστοιχων δαπανών οι φορείς του προηγούμενου εδαφίου, υποβάλουν στην Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία: αα) την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας εκτέλεσης του έργου ή λήψης της υπηρεσίας και την επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης, ββ)τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί και την τεκμηρίωσή του, γγ)την τεχνική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί και δδ) τις υπάρχουσες εγκεκριμένες μελέτες και πίνακα με τις τυχόν απαιτούμενες περαιτέρω μελέτες.».

Related Posts