Νέες προθεσμίες για το ειδικό χωρικό σχέδιο στο Μάτι

Τρίμηνη παράταση  των χρονοδιαγραμμάτων για την ανάθεση και την ολοκλήρωση της εκπόνησης του νέου  ειδικού χωρικού σχεδίου για το Μάτι, προβλέπει νομοθετική ρύθμιση, που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σημειώνεται ότι το νέο, πρότυπο χωρικό σχέδιο για το Μάτι και την ευρύτερη περιοχή στην Ανατολική Αττική, προορίζεται από το ΥΠΕΝ να αποτελέσει μοντέλο για τις περιοχές αυθαιρέτων σε όλη τη χώρα, που είναι ευάλωτες σε φυσικές καταστροφές.

Παράταση

Η νέα ρύθμιση του ΥΠΕΝ, που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο  με τίτλο «κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών κλπ», το οποίο κατατέθηκε στο βράδυ της Παρασκευής 6 Δεκεμβρίου 2019 στη Βουλή, προβλέπει ότι «οι οικείες συμβάσεις εκτέλεσης έργου, ανάθεσης μελέτης και παροχής υπηρεσιών, καθώς και οι τυχόν αναγκαίες υποστηρικτικές συμβάσεις για την ανάθεση, την παρακολούθηση και την παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων, ανατίθενται το αργότερο μέχρι 31.03.2020 και ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι 15.08.2020». Δηλαδή με τρίμηνη παράταση από το αρχικό χρονοδιάγραμμα που προέβλεπε ανάθεση μέχρι το τέλος του έτους και ολοκλήρωση της μελέτης μέχρι τα μέσα Ιουνίου του 2020.

Αιτιολογική έκθεση

Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχέδιου σημειώνεται ότι (επί του άρθρου 50) ότι:

1.Με την προτεινόμενη ρύθμιση, παρατείνονται οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 4626/2019 (Α’ 141), και ορίζεται ότι οι οικείες συμβάσεις εκτέλεσης έργου, ανάθεσης μελέτης και παροχής υπηρεσιών, καθώς και οι τυχόν αναγκαίες υποστηρικτικές συμβάσεις για την ανάθεση, την παρακολούθηση και την παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων, ανατίθενται το αργότερο μέχρι 31.03.2020 και ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι 15.08.2020. Η παράταση των εν λόγω προθεσμιών κρίνεται αναγκαία για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρείας «Μάτι Ξανά», την ομαλή διεξαγωγή και διεκπεραίωση των εργασιών που της έχουν ανατεθεί με το νόμο, λόγω του εύρους και του αντικειμένου των διαφορετικών εργασιών προς εκτέλεση, πολλές εκ των οποίων για να πραγματοποιηθούν προϋποθέτουν την προηγούμενη ολοκλήρωση άλλων.

  1. Για τη διευκόλυνση της λειτουργίας της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Μάτι Ξανά» και με διακριτικό τίτλο «Μάτι ΞανάΖω, ενόφει και της απαιτούμενης εγγύτητας των γραφείων της προς τις πληγείσες περιοχές για την παρακολούθηση και των προς ανάθεση συμβάσεων εκτέλεσης έργων, μελετών κ.λπ., προβλέπεται ρητά η δυνατότητα λειτουργίας υποκαταστήματος όχι μόνο σε κατάστημα των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Μαραθώνος, αλλά και σε κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής.
  2. Για τη διευκόλυνση της λειτουργίας της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Μάτι Ξανά» και με διακριτικό τίτλο «Μάτι ΞανάΖω, ενόφει της συνεχούς διαφοροποίησης των υπολειπόμενων εργασιών στην πληγείσα περιοχή και της ανάγκης να προσδιοριστούν οι δραστηριότητες της ΑΜΚΕ ως δράσεις αυτοτελείς ή/και συμπλήρωσης ή/ και διευκόλυνσης των έργων που υλοποιούνται από τους άλλους φορείς, ιδίως δε από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο καταρτίζει εξαμηνιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων – επιχειρησιακό σχέδιο το αργότερο μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την πρώτη τακτική συνεδρίασή του.

Η νομοθετική ρύθμιση

Η νομοθετική ρύθμιση έχει ως εξής:

Άρθρο 50 Τροποποίηση του ν. 4626/2019 (Α’ 141)

  1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 4626/2019 (Α’ 141), η ημερομηνία «30.10.2019» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31.3.2020» και η ημερομηνία «30.06.2020» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «15.08.2020».
  2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 4626/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Εταιρείας, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να ιδρύεται υποκατάστημα ή γραφείο της, που στεγάζεται σε κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής ή σε κατάστημα των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου ή Μαραθώνος.».

  1. Στην περίπτωση β) της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του «ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΜΑΤΙ ΞΑΝΑ” ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ “ΜΑΤΙ ΞΑΝΑΖΩ”», που τέθηκε σε ισχύ με την παράγραφο 12 του άρθρου 2 του ν. 4626/2019, η φράση «καταρτίζει εξαμηνιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων – επιχειρησιακό σχέδιο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους» αντικαθίσταται από τη φράση «καταρτίζει εξαμηνιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων – επιχειρησιακό σχέδιο το αργότερο μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την πρώτη τακτική συνεδρίασή του».

Βασικές κατευθύνσεις 

Το νέο, πρότυπο χωρικό σχέδιο για το Μάτι και την ευρύτερη περιοχή στην Ανατολική Αττική, έχει ανατεθεί να εκπονηθεί από το ΤΕΕ, με προγραμματική συμφωνία με το ΥΠΕΝ. Οι βασικές κατευθύνσεις, για την εκπόνηση του νέου χωρικού σχεδίου στην Ανατολική Αττική αφορούν:

-Τα διάφορα επίπεδα αναφοράς του ΕΧΣ (ευρύτερη περιοχή, ζώνη άμεσης επιρροής, περιοχή παρέμβασης – σημειώνεται ότι η έκταση αφορά σε περιοχή 7900 στρεμμάτων και περικλείεται ανατολικά από την ακτογραμμή, νότια από τις οδούς Παύλου Μελά- Δημοκρατίας- Φλέμινγκ- Κωστή Παλαμά), δυτικά από τη Λ. Μαραθώνος και το ανατολικό όριο του Π.Δ. προστασίας του Πεντελικού Όρους και βόρεια από τις οδούς Μιλτιάδου- Μαραθώνος- Αεροπορίας- Ευκαλύπτων- Καποδιστρίου- Ποσειδώνος- Αεροπορίας – ΔΛΔ περιλαμβάνει την περιοχή που συγκέντρωσε αναλογικά τις μεγαλύτερες απώλειες σε ανθρώπους, κτίρια και τεχνικές υποδομές κατά την πυρκαγιά του Ιουλίου 2018.

-Τις προϋποθέσεις συμβατότητας με τον υπερκείμενο στρατηγικό σχεδιασμό (π.χ. ΡΣΑ, ΓΠΣ εν ισχύ κ προτάσεις αναθεώρησης, ΖΟΕ – Παραθεριστική κατοικία, κ.α).

Σχετικά με το φυσικό περιβάλλον θα περιλαμβάνει:

-Προώθηση αντιπυρικής – αντιπλημμυρικής προστασίας για ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ,

-Αντιμετώπιση δευτερογενών επιπτώσεων των κατολισθήσεων και προστασία από διάβρωση στο παράκτιο μέτωπο,

-Αποκατάσταση του ιδιαίτερου χαρακτήρα χρήσεις περιοχής που ήταν δενδρώδης – θαμνώδης βλάστηση.

Σχετικά με χρήσεις χρήσεις γης – σύνδεση οικιστικών περιοχών και ελεύθερων χώρων:

-Ρύθμιση χρήσεων σύμφωνα με το χαρακτήρα της περιοχής ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΑΝΑΨΥΧΗΣ και την εξασφάλιση αναγκαίας κοινωνικής υποδομής,

-Έμφαση στο ρέμα Παππά ως σημαντικό φυσικό περιβαλλοντικό στοιχείο κ στοιχείο σύνδεσης στο ΜΑΤΙ και στο ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ.

Σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία με έμφαση στη βιώσιμη κινητικότητα:

-Ιεράρχηση του Οδικού Δικτύου και ορθολογική αναδιάρθρωσή του,

-Προγραμματισμός αναγκαίας κυκλοφοριακής υποδομής και ρύθμιση της κυκλοφορίας οχημάτων,

-Δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών και ποδηλάτων μέσω της σύνδεσης περιοχών κατοικίας με πόλους έλξης, ελεύθερους χώρους πρασίνου, Πεντέλη, Θαλάσσιο μέτωπο κλπ.

Σχετικά με το θαλάσσιο μέτωπο

-Διεύρυνση και ενίσχυση του ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ – ΔΗΜΟΣΙΟΥ χαρακτήρα παραλιακής ζώνης,

-Αποσυμφόρηση από εκτεταμένες – εντατικές ή και αποκλειστικές δραστηριότητες και εκμεταλλεύσεις και απομάκρυνση ασυμβίβαστων χρήσεων και δραστηριοτήτων,

-Αύξηση προσπελασιμότητας με διευκόλυνση πρόσβασης πεζών ποδηλάτων σε όλο το μήκος της Παρ. Ζώνης με κάθετους πεζόδρομους ικανού πλάτους σύνδεσης του οδικού με το παράκτιο

-Ενιαίο παραλιακό περίπατο Ραφήνα- Ζούμπερι.

http://ecopress.gr

Related Posts