ΥΠΕΝ: Ποιες εταιρείες καλούνται για τη δημιουργία χώρου δασικής αναψυχής στο Μάτι

Πρόσκληση σε 8 εταιρείες απευθύνει η Διεύθυνση Αναδασώσεων του ΥΠΕΝ, προκειμένου να υποβάλουν προσφορές για το έργο δημιουργίας κοινόχρηστου χώρου δασικής αναψυχής στο Μάτι.

Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 917,377 ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και αναλύεται σε

  • Δαπάνη Εργασιών: 545.188,43 ευρώ.
  • Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 18%: 98.133,92 ευρώ.
  • Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.):96.498,35 ευρώ.
  • Φ.Π.Α. 24%: 177.556,97 ευρώ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 24 Οκτωβρίου και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Οι εταιρείες που καλούνται να υποβάλουν προσφορά είναι οι: Τσιμπώνη Χρυσούλα και Σια Ε.Ε. (“Biodasos”), Κατσιάβας Χρ.και Σια Ο.Ε., Σκανδαλος Σωτήριος, ΝΑΚΑΤ Α.Ε. Τεχνική Εταιρεία, Αποστολάκης Χρήστος, Καφετζής Δημήτριος και Σια Ο.Ε., Οικοκατασκευή και Σια Ο.Ε., ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Η διαμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου δασικής αναψυχής περιλαμβάνει την κατασκευή κεντρικών δρόμων, τη δημιουργία κεντρικού λόφου, διαμόρφωση εισόδων, υπαίθριων καθιστικών, κατασκευή Ποδηλατόδρομου, μονοπατιών από 3Α, χώρων στάθμευσης, πάρκου περιβαλλοντικής αγωγής, χώρους δημιουργικού παιχνιδιού και Αrboretum, χώρους πέτρινων καθισμάτων τοποθετημένων σύμφωνα με την ακολουθία Fibonacci (αποτελεί μια μαθηματική συνέχεια που δείχνει ότι, τόσο μέρη του ανθρώπινου σώματος, όσο και φυτά και ζώα, αλλά ακόμα και φυσικά φαινόμενα, είναι μορφολογικά σχηματισμένα με βάση αυτή την ακολουθία), λαβύρινθο, γήπεδα, χώρο mountain bike, διαβαθμισμένο χώρο περιήγησης- παρατήρησης, χώρο υπαίθριων εκδηλώσεων, καθώς και λοιπές κατασκευές (πέτρινη βρύση, πέτρινο παγκάκι με πλάτη, πέτρινος τραπεζόπαγκος, πέτρινο κάθισμα, κάθισμα κύβος, πέτρινος κάδος απορριμμάτων, κιόσκι), την περίφραξη, καθώς και τη φύτευση.

Σημειώνεται ότι η χρήση του πάρκου προορίζεται αποκλειστικά για πεζούς, ωστόσο το πλάτος των κεντρικών διαδρομών θα είναι τέτοιο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από αυτοκίνητα, σε περίπτωση ανάγκης (πυροσβεστικά-ασθενοφόρα).

Όπως σημειώνεται, κατά την μελέτη της δασικής αναψυχής και τη δημιουργία νέων χώρων δραστηριοτήτων, προέκυψαν επιπλέον ανάγκες σε φύτευση του χώρου που περιλαμβάνει τις θέσεις, τον αριθμό και το είδος των νέων φυτεύσεων. Τα είδη που θα επιλεγούν θα πρέπει να είναι άριστα προσαρμοσμένα στις καιρικές και εδαφικές συνθήκες της περιοχής, να εντάσσονται αρμονικά στο υπάρχον διαμορφωμένο τοπίο και περιβάλλον όσον αφορά τη βλάστηση, να είναι ανθεκτικά στην πυρκαγιά και να δημιουργήσουν, με τα ήδη υπάρχοντα είδη, πυρανθεκτικότερες συστάδες σε μελλοντικό επεισόδιο πυρκαγιάς.

Επιδίωξη είναι η δημιουργία μικτών συστάδων με εισαγωγή νέων ειδών, ώστε να αυξηθεί η βιοποικιλότητα της περιοχής.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τρεις μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον ανάδοχο της ειδικής πρόσκλησης για υπογραφή της σύμβασης. {https://www.newmoney.gr}

Related Posts