Νέα Άρθρα Νέων Τιμών για τον υπολογισμό της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από Φυσικές καταστροφές

Συμπληρωματικό τιμολόγιο, με Νέα Άρθρα Νέων Τιμών για τον υπολογισμό της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσική καταστροφή πυρκαγιάς και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής, της με αριθ. οικ:6772/ Β9β/19.12.2011 (Β΄3201) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Τιμολόγιο υπολογισμού δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής και τροποποίηση αυτής ως προς τις προβλεπόμενες τιμές εφαρμογής» (download)

Το τιμολόγιο εφαρμόζεται αποκλειστικά για τη σύνταξη των σχετικών προϋπολογισμών στις μελέτες επισκευής κτιρίων, που έχουν πληγεί από φυσική καταστροφή πυρκαγιάς και με βάση αυτό γίνεται ο έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία.

Δεν έχει εφαρμογή στη σύνταξη προϋπολογισμών Δημοσίων Έργων ούτε στη σύνταξη νέων τιμών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία για τη μελέτη και κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Όλες οι τιμές μονάδας του τιμολογίου αναφέρονται σε πλήρως περαιωμένες εργασίες και περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

α) Για εργασία μαζί με τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία (Ε.Φ.Κ.Α., επικουρικά κλπ) και το Φ.Π.Α.

β) Για προμήθεια και μεταφορά στον τόπο του έργου όλων των υλικών (και αυτών που δεν ενσωματώνονται).

γ) Για προεργασίες (αποξηλώσεις, καθαιρέσεις, καθαρισμοί κλπ), βοηθητικές εργασίες (αντιστηρίξεις, υποστυλώσεις, ικριώματα, ξυλότυποι ή σιδηρότυποι κλπ), πρόσθετες ή επακόλουθες εργασίες (αποκατάσταση κατασκευών που θίγονται για να εκτελεστούν οι κύριες εργασίες, όπως επιχρίσματα, χρωματισμοί, επικαλύψεις, προσαρμογές με στοιχεία που δεν κατεδαφίστηκαν κλπ), εργασίες για να προστατευθούν οικοδομικά ή άλλα στοιχεία από φθορές ή ζημιές που είναι πιθανό να προκληθούν από τις εργασίες που εκτελούνται (κάλυψη κλπ) ή στην περίπτωση που δεν αποφευχθούν οι ζημιές για να αποκατασταθούν αυτές εκτός από τις εργασίες που αναφέρεται ρητά ότι κοστολογούνται με άλλα άρθρα του παρόντος τιμολογίου.

δ) Την αμοιβή μελέτης και επίβλεψης του εκάστοτε ιδιώτη μηχανικού των εργασιών αποκατάστασης.

ε) Για απομείωση και φθορά των υλικών και εργαλείων ή μηχανημάτων, καθώς και τις ημεραργίες τους, από βλάβη ή για συντήρησή τους.

στ) Τα γενικά έξοδα και το εργολαβικό όφελος και γενικά κάθε δαπάνη, που είναι απαραίτητη για την πλήρη, έντεχνη και ασφαλή ολοκλήρωση της εργασίας σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τις τοπικές και άλλες ειδικές συνθήκες, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά στην περιγραφή.

Related Posts