Κήρυξη και επανακήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 23-07-2018.

Κήρυξη και επανακήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 5.808,23 στρ. στις θέσεις «Νταού Πεντέλης – Λύρειο – Νέος Βουτζάς – Νέος Πόντος – Αγ. Βαρβάρα – Γεροτσακούλι – Σκουφέϊκα – Μάτι – Κόκκινο Λιμανάκι – Αμπελούπολη – Προβάλινθος» των Δήμων Πεντέλης (ΔΕ Πεντέλης), Ραφήνας – Πικερμίου (ΔΕ Ραφήνας) και Μαραθώνος (ΔΕ Ν. Μάκρης) της ΠΕ Αν. Αττικής, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 23-07-2018.

1. Η έκταση που περιλαμβάνεται στο περίγραμμα της πυρκαγιάς, αποτελεί τμήμα ευρύτερου δασικού οικοσυστήματος και συνέχεια του ορεινού όγκου της Πεντέλης.

Βρίσκεται πλησίον οικισμών και περιλαμβάνει οικιστικές εκτάσεις. Η κύρια έκθεση ως προς τον ορίζοντα είναι νοτιοδυτική και ποικίλει κατά θέσεις, όπως ποικίλουν το βάθος και η μορφή του εδάφους και οι κλίσεις. Χλωριδικά και οικολογικά, η βλάστηση (χαλέπιος πεύκη και αείφυλλα πλατύφυλλα) ανήκει στην Ευ Μεσογειακή ζώνη βλάστησης, ζώνη αριάς, υποζώνη ελιάς, χαρουπιάς.

2. Αποφάσεις κήρυξης ως αναδασωτέες που δεν μνημονεύονται στην πρόταση και την παρούσα, ισχύουν ως έχουν.

Σκοπός της κήρυξης και επανακήρυξης της ανωτέρω έκτασης συνολικού εμβαδού 5.808,23 στρ. ως αναδασωτέας, είναι η επαναδημιουργία – αποκατάσταση της καταστραφείσας λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 23-7-2018, η διατήρηση του δασικού χαρακτήρα αυτής ο αποκλεισμός διάθεσής της για άλλη χρήση πέραν των επιτρεπτών επεμβάσεων σε αναδασωτέες εκτάσεις, η αποκατάσταση του υποβαθμισμένου δασικού οικοσυστήματος με τη λήψη των απαραίτητων δασοκομικών μέτρων και να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις της παρ. 7α του άρθρου 67 Α του ν. 998/1979, όπως προστέθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4280/2014.

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δημοσιονομική δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (σχ. άρθρο 90 π.δ. 63/2005) (ΦΕΚ Α΄ 98).

Προσαρτώνται στην παρούσα χάρτης κλ. 1:20000 (συνένωση αριθμ. 6447/3, 4, 5, 6, 7, 8 αποσπασμάτων φ.χ. ΓΥΣ) και Πίνακες: Α και (1 έως 12).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2018 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Related Posts